BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐQT: Lê Duy Hưng
Tổng giám đốc: Đặng Việt Phương

Trợ lý CT HĐQT:  Ngô Thị Dung
Trợ lý TGĐ:  Trần Thanh Sơn
Trưởng ban thanh tra giám sát nội bộ: Nguyễn Hồng Sơn

Phó TGĐ- GĐ khối Kỹ thuật thi công tổng hợp: Đàm Văn Lý
Phó TGĐ- GĐ khối Kinh tế kế hoạch tổng hợp: Đào Văn Đạt
Phó TGĐ- GĐ khối Tài chính kế toán tổng hợp: Võ Thị Diệu Nam
 

Khối Kinh tế kế hoạch tổng hợp

Trưởng BP Kinh tế : Cao Ngọc Thu
Trưởng BP Kế hoạch: Trần Trung Hải
Trưởng BP quản lý dự án: Nguyễn Bùi Việt
Trưởng BP Phần mềm: Bùi Trung Hiếu

Khối Tài chính kế toán tổng hợp

Trưởng bộ phận tài chính : Đỗ Quốc Phương
Trưởng bộ phận kế toán: Nguyễn Trọng Tài
Trưởng bộ phận vật tư: Hồ Trọng Đông

Khối Kỹ thuật thi công tổng hợp

Phó GĐ khối- phụ trách thiết bị : Trần Tuấn Dũng
Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Hồ Sỹ Huy
Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Nguyễn Hoàng Tùng
Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Nguyễn Hồng Dương
Phó GĐ khối- phụ trách quản trị nội bộ: Nguyễn Mạnh Toàn

Khối hành chính nhân sự tổng hợp

GĐ khối hành chính nhân sự tổng hợp : Lê Thị Thu Loan

Khối Đảng – Đoàn

GĐ khối Đảng – Đoàn : Võ Anh Dũng