Bauer BG39 phù hợp cho các giếng khoan, khoan lỗ khoan bằng cách sử dụng các củ khoan dài, khoan hai đầu, máy khoan nhồi liên tục.

Dmax=2.500,Lmax=75m

Năm sản xuất: 2015