1.Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3.1 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

4.Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

5.Báo cáo của Ban tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

6.Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

 

8.Báo cáo chi trả lương thưởng và thù lao của HĐQT BKS ban TGĐ và kế toán trưởng

9.Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

10.Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

11.Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

12.Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

13.Quy chế bầu cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

14.Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

15.Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: +84983838368