Services

The wise choice of the investor

We are the experts in the field of foundation, always at the forefront of bringing all the world’s leading technologies, techniques, solutions, foundation construction equipment to Vietnam. Our responsibility is to consult our customers the best, most reasonable solution, and thereby, we provide quality, timeless progress in leading foundation projects.

 

Xem thêm

Dịch vụ

Sự lựa chọn sáng suốt của chủ đầu tư

Chúng tôi là chuyên gia về nền móng, luôn đi đầu trong việc đưa mọi công nghệ, kỹ t huật, giải pháp, thiết bị thi công nền móng hàng đầu thế giới về Việt Nam. Trách nghiệm của chúng tôi là tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất, hợp lý nhất, và qua đó, chúng tôi cung cấp chất lượng, tiến độ vượt thời gian trong các dự án thi công nền móng hàng đầu.

Device & Products

DUA FAT is constantly investing, bringing the latest and most advanced technologies in the world to Vietnam, we are proud of our professional competence, and we will invariably improve it day by day.

Projects

Đối tác