BAN QUẢN TRỊ

 • Chủ tịch HĐQT: Lê Duy Hưng
 • Tổng giám đốc: Đàm Văn Lý
 • Phó Tổng Giám đốc: Đinh Tiến Dũng
 • Trợ lý CT HĐQT: Nguyễn Anh Tuấn
 • Trợ lý CT HĐQT: Đặng Việt Phương
 • Trợ lý CT HĐQT: Võ Thị Diệu Nam
 • Trợ lý CT HĐQT: Ngô Thị Dung

KHỐI KINH TẾ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • Giám đốc khối Kinh tế Kế hoạch Tổng hợp : Trần Trung Hải
 • Trưởng BP Kinh tế : Cao Ngọc Thu

KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Giám đốc khối Tài chính Kế toán Tổng hợp: Đỗ Quốc Phương
 • Phó Giám đốc khối Tài chính Kế toán Tổng hợp: Nguyễn Trọng Tài

KHỐI KỸ THUẬT THI CÔNG TỔNG HỢP

 • Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Nguyễn Hồng Dương
 • Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Đào Văn Đạt

KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP

 • GĐ khối Hành chính Nhân sự Tổng hợp : Trần Thanh Sơn

KHỐI ĐẢNG – ĐOÀN

 • GĐ khối Đảng – Đoàn : Võ Anh Dũng