BAN TỔNG GIám đốc

 • Chủ tịch HĐQT: Lê Duy Hưng
 • Tổng giám đốc: Đàm Văn Lý
 • Trợ lý CT HĐQT: Nguyễn Anh Tuấn
 • Trợ lý CT HĐQT: Bùi Trung Hiếu
 • Trợ lý CT HĐQT: Nguyễn Tùng Dương
 • Trợ lý CT HĐQT: Trần Tuấn Dũng

KHỐI KINH TẾ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • Giám đốc khối Kinh tế Kế hoạch Tổng hợp : Ngô Thị Dung
 • Trưởng BP Kinh tế : Cao Ngọc Thu
 • Trưởng BP Kế hoạch: Trần Trung Hải

KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Giám đốc khối Tài chính Kế toán Tổng hợp: Đỗ Quốc Phương
 • Phó Giám đốc khối Tài chính Kế toán Tổng hợp: Nguyễn Trọng Tài

KHỐI KỸ THUẬT THI CÔNG TỔNG HỢP

 • Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Nguyễn Hồng Dương
 • Phó GĐ khối- phụ trách thi công: Đào Văn Đạt

KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP

 • GĐ khối Hành chính Nhân sự Tổng hợp : Trần Thanh Sơn
 • Trưởng bộ phận đào tạo: Đồng Sĩ Hùng

KHỐI ĐẢNG – ĐOÀN

 • GĐ khối Đảng – Đoàn : Võ Anh Dũng