Nước sản xuất: Đức Khả năng nâng: 80 tấn

Nước sản xuất: Đức

Khả năng nâng: 80 tấn