BG25 có trọng lượng vận hành khoảng 70 tấn.

Điều đó được đảm bảo phù hợp với các điều kiện làm việc sau:

Các cọc khoan có dùng ống vách casing (Lắp casing bằng Đầu bò hoặc thiết bị tùy chọn lắp bởi bộ lắc thủy lực – cả hai đều trích lực của máy khoan Bauer)
Các cọc khoan mà không dùng ống vách casing của Bauer được được gia cố ổn định bằng các dung dịch khoan
Các cọc khoan với mũi khoan ruột gà (hệ thống CFA) – có hoặc không có đoạn nối thêm cần kelly
Khoan cọc cố định.

BG25 có trọng lượng vận hành khoảng 70 tấn.

Điều đó được đảm bảo phù hợp với các điều kiện làm việc sau:

  • Các cọc khoan có dùng ống vách casing (Lắp casing bằng Đầu bò hoặc thiết bị tùy chọn lắp bởi bộ lắc thủy lực – cả hai đều trích lực của máy khoan Bauer)
  • Các cọc khoan mà không dùng ống vách casing của Bauer được được gia cố ổn định bằng các dung dịch khoan
  • Các cọc khoan với mũi khoan ruột gà (hệ thống CFA) – có hoặc không có đoạn nối thêm cần kelly
  • Khoan cọc cố định.