Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính gửi Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

  1. Biên bản
  2. Nghị quyết
Hotline: +84983838368