Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung chi tiết bao gồm:

 1. Biên bản họp HĐQT thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 3. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 4. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 5. Giấy đăng ký tham dự -ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 6. Biên bản họp nhóm cổ đông thông qua đề cử ứng cử thành viên HĐQT
 7. Phiếu đề cử ứng cử thành viên HĐQT
 8. Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT
 9. Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 10. Dự thảo quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2025
 11. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 12. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 13. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 14. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
 15. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 16. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
 17. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 18. Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 19. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 20. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty và Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
 21. Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT kèm dự thảo quy chế quản trị nội bộ
 22. Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 23. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và dự thảo quy chê hoạt động của ban kiểm soát
 24. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Tài sản cố định
 25. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty
 26. Mẫu thẻ biểu quyết sử dụng tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 27. Mẫu phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 28. Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2025
 29. Dự thảo biên bản họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 30. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 31. Điều lệ công ty CP Tập đoàn Đua Fat
 32. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 33. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
 34. Quy chế quản trị công ty
 35. Tờ trình về việc bầu cử nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
Hotline: +84983838368