Sáng ngày 25/06/2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sự kiện thành công tốt đẹp với sự tham gia của các đại diện thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và các cổ đông.

Đảm nhiệm vị trí chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat Lê Duy Hưng đã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường và suy thoái kinh tế, Đua Fat đã có những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc… Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 2023 được Đại hội đồng cổ đồng/Hội đồng Quản trị giao.

Triển khai kế hoạch trong năm nay, Đua Fat đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thi công nền móng, cầu cảng và điện gió ngoài khơi. Tập trung nguồn lực phát triển song song giữa yếu tố nhân sự và hệ thống máy móc hiện đại dẫn đầu thị trường.

Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã tham gia thảo luận sôi nổi và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của ĐUA FAT trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024, cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2024

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa

Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua kết quả bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty

Sau khi Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.

 

Ban truyền thông!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: +84983838368