Sáng 18/06/2022 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông .

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của ĐUA FAT như:

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022;

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán;

Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

Báo cáo của HĐQT ĐUA FAT cho biết, năm 2021, mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, Ban lãnh đạo ĐUA FAT đã rất nỗ lực để giữ thị trường, giữ tốc độ tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt,  chỉ tiêu Danh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được tương ứng 1.306,518 tỷ đồng và 25,116 tỷ đồng. Năm 2022, trong tình hình dịch  Covid -19 đã giảm nhiệt, tuy nhiên các doanh nghiệp xây dựng nói chung, ĐUA FAT nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ các vấn đề nền kinh tế hậu covid, giá nguyên vật liệu toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên Ban lãnh đạo ĐUA FAT vẫn xác định kế hoạch tăng trưởng với mục tiêu doanh thu là 1.533,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 26 tỷ đồng.

Sau khi Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 77.426.630 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Dưới đây là tổng hợp các hình ảnh của đại hội do phóng viên Ban Truyền Thông thực hiện.

 

Hotline: +84983838368