Sáng ngày 9/6/2023, Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trụ sở công ty với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và đông đảo các cổ đông. 

Tại Đại hội, Chủ tịch Lê Duy Hưng đã thay mặt HĐQT báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kết quả báo cáo cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của suy thoái kinh tế cũng như những tàn dư của dịch bệnh. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 ĐUA FAT đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:  

Doanh thu thuần đạt 1.597 tỉ đồng, đạt 104,17% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 14,655 tỷ đồng.  

Tiếp đó, các cổ đông đã tham gia thảo luận sôi nổi và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của ĐUA FAT trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023, cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa

Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Dung.

Thông qua kết quả bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty

Sau khi Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 66.632.230 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h50 cùng ngày!

Cùng nhìn lại một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông 2023 do phóng viên Ban Truyền Thông thực hiện:

  

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: +84983838368