Sáng ngày 20/04/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dua Fat đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại tầng 03, số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

Số cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông đại diện cho 40.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 38 cổ đông đại diện 30.441.500 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 02 cổ đông đại diện 9.558.500 cổ phần.

Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

  • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020
  • Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  • Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2019
  • Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
  • Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  • Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  • Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  • Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung
  • Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
  • Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 40.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp. Đại hội diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào 12h, ngày 20/04/2020

Văn bản cuộc họp:

Một số hình ảnh của phiên họp:

 Đưa tin: Ban Truyền Thông

Hotline: +84983838368