1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Công bố thông tin định kỳ

3. Dự thảo quy chế quản trị Đua Fat

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5. Giấy đăng ký dự họp, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

6. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

7. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT

8. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của ban Tổng giám đốc

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

10. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022

12. Tờ trình lương, thưởng và thù lao năm 2022 kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, Ban TGĐ và Kế toán trưởng

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ , quy chế quản trị nội bộ công ty

15. Tờ trình sửa đổi nghành nghề kinh doanh của công ty

16. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

17. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

18. BCTC RIÊNG ĐUA FAT

19. BCTC HN ĐUA FAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: +84983838368