Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ngày 02/06/2022 thay thế cho Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ngày 26/05/2022.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Hotline: +84983838368