1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3.Mẫu giấy ủy quyền -xác nhận tham dự họp

4.Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

5.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

6.Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của ban Tổng giám đốc

7.Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

8.Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

9.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

10.Tờ trình thông qua báo cáo chi trả lương thưởng thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát

11.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12.Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

13.Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat

14.Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Hotline: +84983838368