Sáng 04/06/2021 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đua Fat đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 39.993.500 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của ĐUA FAT như:

 • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
 • Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 • Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020;
 • Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 • Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 • Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 • Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung; ;
 • Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi;
 • Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT;
 • Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 • Thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định;
 • Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ;
 • Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

 

Báo cáo của HĐQT ĐUA FAT cho biết, năm 2020, mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, Ban lãnh đạo ĐUA FAT đã rất nỗ lực để giữ thị trường, giữ tốc độ tăng trưởng doanh thu trong môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt và lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đảm bảo đạt 20 tỷ đồng. Năm 2021, trong tình hình dịch  Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp xây dựng nói chung, ĐUA FAT nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên Ban lãnh đạo ĐUA FAT vẫn xác định kế hoạch tăng trưởng với mục tiêu doanh thu là 1.154,922 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng.

 

Sau khi Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 39.993.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tài liệu của Đại hội được cập nhật tại ĐÂY

Một số hình ảnh của phiên đại hội:

Chủ tịch HĐQT ông Lê Duy Hưng trong ban Chủ tọa của Đại hội

Ông Trần Trung Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Duy Hưng –  Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị.

Ông Đàm Văn Lý –  Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ

ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

 Các cổ đông lần lượt tiến hành bỏ phiếu 

Bà Lê Thị Thu Loan ban Thư ký phát biểu tổng kết kết quả đại hội 

Đưa tin: Ban truyền thông

Hotline: +84983838368